?

Log in

No account? Create an account
I fly like paper, get high like plane. [entries|archive|friends|userinfo]
Anna

[ website | Naamat. ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

_0/ [Jan. 25th, 2006|08:17 pm]
Anna


Vain kavereille. Hurjan salaista tietoa erittäin tavallisesta jännittävästä elämästäni!
Kysy, jos haluat osalliseksi! :--)

Toivoo: Anna
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]